هشت میلیارد و 700 میلیون ریال سهام در بورس قزوین داد و ستد شد