استفاده از فرصت محرم و صفر برای گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی