تولید خودروهای قدیمی؛ استراتژی رنو برای همکاری با ایران