افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی بافه با دستور رییس جمهور