افزایش 178 واحدی شاخص کل/فریز نفتی به کمک بورس آمد