انتخاب علیرضا لگزایی به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت