دوربرگردان نفوذ این‌بار از مسیر واگذاری زمین‌های ملی