جزئیات مجوز ال سی مدت دار با یک استثنا برای خودروسازان