کسب بیشترین بازدهی هفتگی در بین بورس‌های جهان توسط بورس تهران