شروع نام نویسی و تمدید عضویت صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر