قطعه سازان در تولید محصولات مشترک با عمان مشارکت می کنند