روی خوش حافظ به اهالی تالار شیشه‌ای/ کام سیمانی‌ها شیرین نشد