تجهزات بازی دریاچه چیتگر غیراستاندارد و خطرآفرین است