کارمندان بالاتر از سایر مشاغل مالیات می پردازند/ 297 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی دولت در چهار ماه