سود کلان ‌خارجی‌ها از بازا‌ر ‌هوایی ایران‌ در پسابرجام