نخستین دیدار کمیسیون بازرگانی آلمان و ایران در ۱۵ سال گذشته