ابراز امیدواری همتی از عملیاتی شدن هر چه سریعتر صندوق بیمه حوادث طبیعی