ارائه تسهیلات 5 تا 100 میلیون تومانی به کارآفرینان روستایی