آغاز جداسازی آب شرب و بهداشتی در کلانشهرها از ابتدای سال 96