بانک ترکیه‌ای در انتظار نهایی شدن توافق خرید کارگزاری در ایران