پیش بینی بورس سبز در نیمه دوم سال/ پایداری رشد شاخص به شرط خروج از رکود