حمایت 3000 کشاورز از تصمیم کمیسیون کشاورزی مجلس در ممنوعیت تراریخته + سند