امکان خرید خدمات با استفاده از کارت های اعتباری رنگی/ابلاغ شاخصهای جدید نظارتی تا پایان آبان به بانکها