حرف ایران در اوپک به کرسی نشست/روزنامه های اقتصادی