اوراق اجاره، بهترین ابزار بورس برای تامین مالی خرید هواپیما