تمام اطلاعات اقتصادی کشور باید وارد سیستم مالیاتی شود