افزایش قیمت هر گیگ اینترنت در بسته‌های برخی اپراتورها