وزیر کار:400 هزار شغل پایدار در کشور ایجاد شده است