بررسی 70 پروژه همکاری پیشنهادی روس‌ها از سوی ایران