وعده ربیعی/ اشتغال کشور تثبیت می‌شود/ افزایش شغل در وضع موجود