مسکو برای سرمایه گذاری به نفت ۵۰ تا ۶۰ دلاری نیاز دارد