مصباحی مقدم:اوراق اجاره؛ ابزار بهینه برای خرید هواپیما است