از میزان مصرف بنزین تا اجلاس الجزیره/ تکرار و مکررات وزیر با تجربه