سردرگمی دولت در اقتصاد/ تنزل ۶۷۸برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی به ۱۲۱ پروژه اولویت‌دار/ اقدامات روزمره دولتی‌ها با برچسب اقتصاد مقاومتی گزارش شد