تولید دغدغه جدی دولت نیست؛ آماربانک مرکزی را قبول نداریم