لوازم خانگی گران شد/دود مبارزه با قاچاق به چشم مردم رفت