احتمال بروز کمبود در عرضه نفت به دلیل افت قیمت و کاهش سرمایه‌گذاری‌