بازتاب جهانی توافق اوپک/ زنگنه: اوپک تصمیمی استثنایی گرفت