مذاکرات با ایرباس و بوئینگ کارشناسی و خارج از چارچوب سیاسی است