صادرات پنبه به بازار اروپا نیازمند افزایش تولید داخلی