وزیر تجارت استرالیا مذاکراتش در ایران را مثبت ارزیابی کرد