شاخص سهام بورس لندن و بهای نفت خام دریای برنت افزایش یافتند