ناکامی دولت در کنترل بازار کار/ با ایجاد هر شغل یک شغل موجود از بین می‌رود