خودرویی‌ها گوی سبقت را از اهالی تالار شیشه‌ای ربودند