ایران، هند و افغانستان امروز موافقتنامه چابهار امضا می‌کنند