فراخوان شرکت سامان نور کوثر برای آموزش و توانمند سازی ایثارگران