دوئل تاریخی واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو / پرونده ای از کمپین نخریدن خودرو تا واکنش بازار