مشارکت فرانسه در ساخت ماهواره، اپراتور مجازی موبایل و تجهیزات مخابرات