متوسط 4 ایراد در خودوری صفر ایرانی؛ پراید در عراق 30 میلیون است