اعطای بیش از 8میلیارد تسهیلات اقتصاد مقاومتی با اشتغالزایی بالغ بر150نفر